Danh mục dự án nhà thờ tại Phú Thịnh Building

Khung Kèo Thép mạ PTTRUSS  Nhà khách Nhà Thờ Martino, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai

Nhà thờ