– Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp PT-TRUSS® AZ100, G550.  sử dụng:

+ TC100.10 và  TC75.75 làm kèo , các kèo bố trí @1100-1200.

+ Thanh Mè TS40.48 bố trí @330-350

+  Mè chân TS 61.60

– Ngói: Mỹ Xuân

Diện tích: 250 m2