– Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp  PT-TRUSS® AZ100, G550. sử dụng:

+ TC100.10 và TC 75.75 làm kèo , các kèo bố trí @1100-1200.

+ Thanh Mè TS40.48 bố trí @330-350 +

+ Mè chân: TS61.60

-Ngói : SCG THÁI  LAN